5 Eylül 2009 Cumartesi

Özel Ağaçlandırmada Ceviz Badem

Ülkemizi Ceviz ve Badem Ormanlarına Çevirelim

Ülkemiz yaklaşık 780 bin km2 ile önemli bir yüzölçüme sahiptir. Mevcut orman alanı ülkemiz toplam alanının %27 sine tekabül etmektedir. Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı Ağaçlandırma alanları ile ilgili yoğun çalışmalar son yıllarda ciddi manada artış göstermiştir. Ülkemiz ormanlarının %99.9 u devletin elindedir. Oysaki gelişmiş ülkelerde bu oran oldukça yüksektir.

Dünya orman varlığının % 24 ü özel ormandır.

Bu oran Avrupa Birliği ülkelerinde % 61 i bulmaktadır (VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı). Örneğin, Fransa da ormanların % 74 ü Almanya da % 41.4 ü, İtalya da % 60.3 ü, Portekiz de % 91.3 ü İngiltere de % 59.8 i, ABDde % 71 i özel kişi yada kurumlara aittir.
Türkiye de ise ormanların % 99.9 u Devlete aittir. Özel ormanların genel ormanlık alan içerisindeki payı yaklaşık % 01 dir.

Özel Tarihsel Ağaçlandırmanın Gelişimi
Türkiye de özel ağaçlandırma çalışmalarına 1986 yılında başlanmıştır.
Özel ağaçlandırma çalışmalarına hız vermek amacıyla 1987, 1989, 1994, 1998, 2002, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında özel ağaçlandırma mevzuatında değişiklikler yapılmıştır.Bilindiği üzere Tarımsal yatırımlarda en büyük girdi topraktır. Diğer girdiler ise toprak gideri kadar asla değildir. Dolaysıyla; meyveciliğe yapılacak tarımsal yatırımlarda ücretsiz arazi tahsisi büyük bir fırsattır. Yani Çevre ve Orman Bakanlığının Özel Ağaçlandırma çalışmaları ile ilgili bu politikaları ve yaklaşımları büyük bir fırsattır.Arazi devletten yaklaşımı doğrudur.Düşünülmesi gereken nokta; Araziyi Devlet 49 yıllığına tahsis ettiği gibi yapılacak çalışmalarında büyük kısmını kredilendirmektedir. Ve bu parayı 15 yıl sonra talep etmektedir.Yapılacak toprak hazırlığından, arazinin etrafına çekilecek çit ve malzemelerine kadar AGM kredilendirmektedir. Ayrıca arazi,nin ÇKS'ye kaydının yapılması koşuluyla dikimi gerçekleştirilecek türlere ait sertifikalı fidanların parasınıda karşılıksız olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı karşılamaktadır.

Arazi tahsisi ücretsiz, ihatadan ripel masrafına kadar ki çalışmalar 15 yıl vade ile kredilendirilmesinin yanısıra arazinin içine dikilecek fidanlar karşılıksız desteklenmektedir. Dolaysıyla az bir masrafla ciddi ölçekte büyük arazilerin üretime kazandırılması sözkonusudur.

AGM tarafından yapılan diğer bir pozitif destek ise mevcut tahsisi yapılan arazide ara ziraatine müsaade edilmesidir.

Yanlız burada dikkat edilmesi gereken en büyük husus tüm hizmet satın alımlarında (İhata çekilmesi, Ripel ile arazinin patlatılması, fidan dikimi, can suyu verilmesi, vb.) mutlaka ama mutlaka sözleşme ile işlerin yapılmasının sağlanması büyük önem arzetmektedir.


Özel Ağaçlandırma hakkında daha fazla bilgi ve Özel Ağaçlandırma Müracatı ve Özel Ağaçlandırma Projesi Yaptırmak için bize ulaşın...

Arif Arslan
Orman Mühendisi

Özar Fidancılık ve Peyzaj

Tel:0536 966 36 09
0506 659 76 96
Adres:Adnan Menderes Mah. Atatürk Cad. Sanayi Kavşağı No:2 Merkez/Osmaniye


Devamını okuyun...>>

Özel Ağaçlandırma Hakkında

Özel Ağaçlandırma Yönetmeliği

Özel Ağaçlandırmada Saha Büyüklüğü
Alt Sınır

1. Ormanlık alanlarda 3.0 hektar,
2. Hazine arazilerinde 2.0 hektar,
3. Sahipli arazilerde 0.5 hektardır.

Üst Sınır

1. Ormanlık alanlarda,
2. Hazine ve sahipli arazilerde 300 hektardır.

Özel Ağaçlandırma Müracaatı
Özel ağaçlandırma çalışması talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler;

1. Devlet ormanlarında ve sahipli arazilerde orman idaresine,
2. Hazine arazilerinde illerde valiliklere, ilçelerde ise kaymakamlıklara

müracaat ederler.

Özel Ağaçlandırmada İzin Öncelik Sırası
Orman sayılan yerlerde aynı sahaya birden fazla özel ağaçlandırma talebinde bulunulması halinde, aşağıda belirtilen sıralamaya göre izin önceliği uygulanır.
İzin önceliği sıralaması;

1. Köy tüzel kişiliği,
2. Belde veya belediye tüzel kişiliği,
3. Tarımsal kalkınma kooperatifleri,
4. Köy veya belde nüfusuna kayıtlı olup o yerde oturan gerçek kişiler,
5. Odunu hammadde olarak tüketen sanayi kuruluşu,
6. Köy veya belde nüfusuna kayıtlı halk tarafından kurulan dernek, vakıf ve gönüllü kuruluşlar,
7. Köy veya belde nüfusuna kayıtlı olup o yerde oturmayan gerçek kişiler,
8. Diğer gerçek ve tüzel kişiler,

şeklindedir.


Saha Tahsisi ve Kiralanması
Özel ağaçlandırma amacı ile;

1. Orman alanları ücretsiz tahsis edilir.
2. Hazine arazileri köy tüzel kişilikleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz, diğer gerçek ve tüzel kişilere ise düşük ücretle kiralanır.

Özel Ağaçlandırmada Kullanılan Türler
Devlet ormanı sayılan yerlerde;

1. Asli orman ürünü veren ağaç ve ağaççıklar,
2. Meyvesinden yararlanılan orman ağaç ve ağaççıkları, (CEVİZ; BADEM)
3. Bu türlerin altında da tıbbi aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkiler,

Özel Ağaçlandırma Sahalarında Yapılaşma

1. Ormanlık alanlarda;

Yapılaşmaya izin verilmez. Sahanın bakım ve korunması amaçlı taşınabilir konteynır, karavan, toprak sulama havuzu, su isale hattı, su kuyusu ve elektrik tesislerine izin verilebilir.

1. Hazine arazilerinde;

3000 m² yi geçmemek üzere proje alanının binde birine,

1. Sahipli arazilerde;

Proje alanının yüzde altısına kadar, yapılaşma izni verilebilir.

Faydalanma
Özel ağaçlandırma çalışmalarında idare müddeti süresince elde edilen meyve ve idare müddeti sonunda elde edilen odun, özel ağaçlandırma sahibine aittir.Ağaçlandırma Sahalarının Devredilmesi
Özel ağaçlandırılma sahaları; Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, üçüncü şahıslara veya ortaklar arasında birbirlerine devredilebilir. Gerçek kişilerin ölümü halinde, yararlanma hakkı kanuni mirasçılarına intikal eder.

İzleme, Denetim ve İzin İptali

1. Özel ağaçlandırma sahaları İl Müdürlükleri tarafından oluşturulan denetim komisyonunca yılda en az bir defa denetlenir.

1. Denetim komisyonu tarafından eksikliklerin tespit edilmesi halinde, ilgiliye bu hususları gidermesi için 6 ay süre verilir.1. Verilen süre sonunda eksikliklerin giderilmemesi halinde, özel ağaçlandırma izni iptal edilir.

b) Türkiye de Özel Ağaçlandırmalara Yapılan Teşvikler;


1. Orman alanlarının bedelsiz, hazine arazilerinin bedelsiz veya düşük bedelle uzun süreli tahsisinin yapılması,
2. Köy tüzel kişiliklerine hibe, diğer gerçek ve tüzel kişilere ise faizsiz veya uzun vadeli ve düşük faizli kredi verilmesi,
3. Köy tüzel kişilikleri, belde belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının uygulama projelerinin ücretsiz yapılması,
4. Özel ağaçlandırma sahiplerine her türlü teknik yardımın ücretsiz yapılması şeklindedir.

Hibe ve Kredi
Uygulama projesinde belirtilen işlerden;

1. Arazi hazırlığı,
2. Tel ihata,
3. Fidan bedeli,
4. Fidan dikimi,
5. Üç yıllık bakım bedeli,

Köy tüzel kişiliklerine hibe, diğer gerçek ve tüzel kişilere ise kredi olarak verilmektedir.
Bir hektar saha için verilen hibe ve kredi tutarı, ortalama 1.750 YTLdir.
Özel ağaçlandırma izninin iptali halinde verilen hibe ve kredi yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.
Hibe ve kredi ödemeleri, işin gerçekleştirilmesinden sonra yapılır.Kredi geri dönüş süresi ve kredi faiz oranları

1. Asli orman ürünü veren türler için verilen kredi, otuzuncu yılın ekim ayında faizsiz olarak tahsil edilir.
2. Hızlı gelişen türler ve ceviz,badem gibi meyvesinden faydalanılan türler için verilen kredi, T.C. Ziraat Bankasının küçük ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere uyguladığı kredi faizinin 1/7 si oranında yıllık faiz ile birlikte on beşinci yılın ekim ayında tahsil edilir.Özel Ağaçlandırma Çalışmalarında İzlenecek Yol Haritası;

1.Müracaat (Çevre ve Orman Bakanlığına bağlı İl Müdürlükleri ve Ağaçlandırma Şeflikleri)
2. Sözleşme İmzalanması,
3. Su kaynağı arayışı ve sulama sisteminin etüdü
4. Toprak Analizi ve Su Analizi,
5. Arazinin örtü temizliğinin Ripel ile temizlenmesi
6. İhata yapımı (Beton direk, profil direk, vb. dikenli tel veya kafes tel ile çevrilmesi)
7.Toprak yüzeyine çıkan kayaçların temizlenmesi, (kepçe, Traktör veya işgücü ile)
8. Dikim yerlerinin işaretlenmesi, (Nivelman yardımı ile kazık kullanılarak)
9. Sertifikalı fidan alımıAĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 9/10/2003 tarihli ve 25254 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre yapılacak ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü, mera ıslahı, ağaç ıslahı, tohum üretimi, fidanlık ve imar ihya çalışmalarına ilişkin esasları düzenlemektir.
MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 Bu Yönetmelik hükümleri;
a) Çevre ve Orman Bakanlığınca yapılacak ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü, mera ıslahı, ağaç ıslahı, tohum üretimi, fidanlık ve imar ihya çalışmalarına,
b) Asli ve odun dışı orman ürünlerinin üretileceği ormanların kurulması amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma, erozyon kontrolü, imar-ihya ve orman fidanlığı kurma çalışmalarına,
ilişkin esas ve usulleri kapsar.
MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 3 Bu Yönetmelik; 6831 sayılı Orman Kanununun 57, 63 ve ek 5 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde bulunan Orman İdaresi ve Enerji Ormanı tanımları yürürlükten kaldırılmış, İl Müdürlüğü, Bölge Müdürlüğü, Ormancılık Büroları, Hangar-Depo, B Tipi Tali Orman Yolu, Mücbir Sebep, Rehabilitasyon tanımları eklenmiş ve Ağaçlandırma ve Fidanlık tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İl Müdürlüğü: İl Çevre ve Orman Müdürlüğünü,
Bölge Müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,
Ormancılık Büroları: 27/2/2007 tarihli ve 26447 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna Dair Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hükümlerine göre kurulan ormancılık bürolarını,
Hangar-Depo: Ağaçlandırma sahalarında elde edilen ürünlerin muhafaza edildiği, her türlü hava hallerinde çalışanların sığınabileceği, malzemelerin saklandığı temelsiz, toprak veya beton zemin üzerine yapılan geçici yapıları,
B Tipi Tali Orman Yolu: Trafiğe uygun platform genişliği 3-5 metre ve hendek genişliği 0,5-1 metre olup, toplam genişliği 3,5-6 metre olan dere ve yamaç yollarını,
Mücbir Sebep: Yetkili merciler tarafından tanzim edilen belge ile belgelendirilen doğal afetler, genel salgın hastalık, ağır hastalık, tutukluluk, mahkûmiyet, kısmi veya genel seferberlik ilanı, Bakanlığımıza ait merkez veya taşra teşkilatından kaynaklanan gecikmeler, kamu kurum ve kuruluşlarına ait fidanlıklar ile özel fidanlıklardan uygun orijinde yeterli fidan bulunamaması, arazi çalışmalarının gerçekleştirilmesini teknik yönden imkansız kılan ve toprağın tav halini bozan aşırı don ve kuraklık ile çalışmayı engelleyecek şiddet ve miktarda yağmur ve kar yağışını,
Ağaçlandırma: Saha etüdünden başlayarak proje, tohum temini, fidan üretimi, arazi hazırlığı, dikim ve bakım faaliyetlerinin tümünü,
Rehabilitasyon: Bozuk veya verimsiz orman alanlarında mevcut türlerden gerekenlerin korunması, aşılanması, canlandırma kesimi, boşluk alanlara ormanlarda doğal olarak yetişen türlerin ekimi ve bu türlerin aşılı veya aşısız fidanlarının dikimini,
Fidanlık: Orman bitki türlerinin üretildiği fidanlıkları,
MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve Tüzel Kişilerce Yapılacak Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü, İmar-İhya ve Orman Fidanlık Çalışmalarında; Tespit-İzin, Başvuru- Projelendirme, Saha Teslimi ve Saha Büyüklüğü
MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 8 Devlet ormanlarında özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarına konu yerlerin tespit ve izin işlemlerinde esas alınacak hususlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Amenajman planında ve aktüel olarak verimli orman alanları dışındaki orman sayılan yerlerde özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya izni verilebilir.
b) İlgili kurumların uygun görmesi halinde; Turizm Alan ve Merkezleri ile Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri kapsamında bulunan alanlar, Bakanlar Kurulu kararıyla muhafazaya ayrılan ve ilan edilen yerler, toprak muhafaza karakteri taşıyan yerler, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki yerler ile 2872 sayılı Çevre Kanununa göre Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak ilan edilen yerler özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarına konu edilebilir. Ancak Turizm Alan ve Merkezleri ile Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri kapsamında bulunan alanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordinasyon kurulur.
c) Maden arama ruhsatı kapsamında bulunan ancak, Bakanlıkça muvafakat veya izne konu edilmemiş alanlarda özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya izni verilebilir.
d) Amenajman planlarında; bozuk orman, orman toprağı, orman içi açıklık olarak görünmesine rağmen verimli orman niteliğini kazanmış alanlar özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarına konu edilemez.
e) Deniz ve tabii göl kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan yerler özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarına konu edilemez.
MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Ancak, gerçek ve tüzel kişilerin bu Yönetmelik kapsamında özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel erozyon kontrolü tesisi yapmak istemeleri halinde, söz konusu sahanın en küçük parçasının 0,5 hektar büyüklüğünde olması gerekir.
MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 11 Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışması yapmak üzere saha tahsisi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler;
a) Devlet ormanlarından talep edecekleri sahalar için; sahanın yeri ve mevkisini gösteren harita veya krokiyi dilekçeye ekleyerek işletme şefliği, işletme müdürlüğü veya bölge müdürlüklerine,
b) Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerden talep edecekleri saha için; en son duruma göre düzenlenecek tapu senedinin ve çaplı tasarruf vesikasının bir örneğini, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerden talep edecekleri saha için; sahaya ait kroki veya haritayı dilekçeye ekleyerek illerde valiliklere, ilçelerde ise kaymakamlıklara,
c) Sahipli arazilerinde özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışması yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ise; müracaat sahasının tapu belgesi ve tapu müdürlüklerinden temin edilen tapu çapını dilekçeye ekleyerek il müdürlüğüne, başvururlar.
Müracaata konu saha orman ise; bölge müdürlüğü müracaatı on beş gün içerisinde inceler. 23/7/1995 tarihli ve 4122 sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununun 4 üncü maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının müracaatları ilan edilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilir.
Talebe konu sahanın idari, hukuki ve teknik yönden tahsise uygun şartları taşıması halinde;
a) Sahanın köy veya belde mülki hudutları içerisinde kalmaması durumunda ilana gerek olmadan müracaatçı adına,
b) Sahanın belde mülki hudutları içerisinde kalması ve müracaatçının belde belediye başkanlığı olması durumunda, ilana gerek olmadan belde belediye başkanlığı adına,
c) Sahanın belde mülki hudutları içerisinde kalması ve müracaatçının herhangi bir gerçek veya tüzel kişilik olması halinde belde belediye başkanlığına talepleri halinde yedi gün içerisinde özel ağaçlandırma müracaatında bulunabilecekleri hususunda yazılı tebligat yapılır. Verilen süre içerisinde;
1) Belde belediye başkanlığının talepte bulunmaması halinde müracaatçı adına,
2) Belde belediye başkanlığının talepte bulunması halinde belde belediye başkanlığı adına, belde belediye başkanlığının talebinden vazgeçmesi veya işi gerçekleştirememesi halinde müracaatçı adına,
ç) Sahanın köy mülki hudutları içerisinde kalması ve müracaatçının köy tüzel kişiliği olması durumunda ilana gerek olmadan köy tüzel kişiliği adına,
d) Sahanın köy mülki hudutları içerisinde kalması ve müracaatçının tahsis talebine konu sahanın sınırları içerisinde bulunduğu köy nüfusuna kayıtlı veya o köyde ikamet eden gerçek veya tüzel kişi olması durumunda bölge müdürlüğünce köy tüzel kişiliğine talepleri halinde yedi gün içerisinde özel ağaçlandırma müracaatında bulunabilecekleri hususunda yazılı tebligat yapılır. Verilen süre içerisinde;
1) Köy tüzel kişiliğinin talepte bulunmaması halinde müracaatçı adına,
2) Köy tüzel kişiliğinin talepte bulunması halinde köy tüzel kişiliği adına, köy tüzel kişiliğinin talebinden vazgeçmesi veya işi gerçekleştirememesi halinde müracaatçı adına,
e) Sahanın köy mülki hudutları içerisinde kalması ve müracaatçının tahsis talebine konu sahanın sınırları içerisinde bulunduğu köy nüfusuna kayıtlı olmayan veya o köyde ikamet etmeyen gerçek veya tüzel kişi olması halinde; müracaat yedi gün süreyle bölge müdürlüğünce köyde ilan edilir. İlan süresi içerisinde;
1) Köy tüzel kişiliğinin müracaatı halinde köy tüzel kişiliği adına, köy tüzel kişiliğinin talebinden vazgeçmesi veya işi gerçekleştirememesi durumunda ilk müracaatçı adına,
2) Köy tüzel kişiliği ile birlikte tahsis talebine konu sahanın sınırları içerisinde bulunduğu köy nüfusuna kayıtlı veya o köyde ikamet eden gerçek veya tüzel kişilerden tek bir müracaatın olması halinde köy tüzel kişiliği adına, köy tüzel kişiliğinin özel ağaçlandırma yapma talebinden vazgeçmesi veya işi gerçekleştirememesi durumunda, ilan süresi içerisinde müracaat eden köy halkından gerçek veya tüzel kişi adına, bu gerçek veya tüzel kişinin de talebinden vazgeçmesi veya işi gerçekleştirememesi durumunda ise ilk müracaatçı adına,
3) Köy tüzel kişiliği ile birlikte tahsis talebine konu sahanın sınırları içerisinde bulunduğu köy nüfusuna kayıtlı veya o köyde ikamet eden gerçek ve/veya tüzel kişilerden birden fazla müracaatın olması halinde köy tüzel kişiliği adına, köy tüzel kişiliğinin özel ağaçlandırma yapma talebinden vazgeçmesi veya işi gerçekleştirememesi durumunda, bölge müdürlüğünce ilan süresi içerisinde müracaat eden gerçek ve/veya tüzel kişilerden yedi gün içerisinde kendi aralarında uzlaşmaları istenir. Verilen süre içerisinde uzlaşma sağlanarak tek bir müracaatta bulunulması halinde, bu müracaatçı veya ortak müracaatçılar adına, verilen süre içerisinde uzlaşma sağlanamaması veya uzlaşma sağlanarak yapılan müracaattan vazgeçilmesi ya da işin gerçekleştirilememesi durumunda ilk müracaatçı adına,
4) Talebe konu sahanın sınırları içerisinde bulunduğu köy nüfusuna kayıtlı veya o köyde ikamet eden gerçek veya tüzel kişilerden tek bir müracaatın olması halinde ilan süresi içerisinde müracaat eden köy halkından gerçek veya tüzel kişi adına, bu gerçek veya tüzel kişinin talebinden vazgeçmesi veya işi gerçekleştirememesi durumunda ilk müracaatçı adına,
5) Talebe konu sahanın sınırları içerisinde bulunduğu köy nüfusuna kayıtlı veya o köyde ikamet eden gerçek ve/veya tüzel kişilerden birden fazla müracaatın olması halinde bölge müdürlüğünce ilan süresi içerisinde müracaat eden gerçek ve/veya tüzel kişilerden yedi gün içerisinde kendi aralarında uzlaşmaları istenir. Verilen süre içerisinde uzlaşma sağlanarak tek bir müracaatta bulunulması halinde, bu müracaatçı veya ortak müracaatçılar adına, verilen süre içerisinde uzlaşma sağlanamaması veya uzlaşma sağlanarak yapılan müracaattan vazgeçilmesi ya da işin gerçekleştirilememesi durumunda ilk müracaatçı adına,
6) Köy tüzel kişiliği veya talebe konu sahanın sınırları içerisinde bulunduğu köy nüfusuna kayıtlı veya o köyde ikamet eden gerçek ve/veya tüzel kişilerden herhangi bir müracaatın olmaması halinde, başka müracaatlar olsa dahi bu müracaatlar işleme konulmayarak ilk müracaatçı adına,
bölge müdürlüğünce izin raporu hazırlanır.
Bölge müdürlüğünce hazırlanan izin raporu, saha tahsisi için Orman Genel Müdürlüğüne gönderilir.
Saha tahsisi ile ilgili işlemler Orman Genel Müdürlüğünce sonuçlandırılarak, saha tahsis oluru Genel Müdürlüğe ve bölge müdürlüğüne gönderilir. Genel Müdürlük saha tahsis olurunun bir nüshasını il müdürlüğüne gönderir.
Bölge müdürlüğünce, müracaat sahasının idari, teknik ve hukuki yönden özel ağaçlandırmaya engel bir durumunun tespiti halinde, müracaat sahibine gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirilir.
İl müdürlüğü, adına saha tahsisi yapılan gerçek ve tüzel kişilerden en geç doksan gün içinde Genel Müdürlükçe belirlenen tip projeye uygun uygulama projesini ormancılık bürolarına tanzim ettirerek, il müdürlüğüne teslimini ister. Uygulama projesinin verilen sürede teslim edilmemesi halinde otuz gün ek süre verilebilir. Uygulama projesinin verilen ek süre içerisinde de il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde saha tahsisi iptal edilir.
Proje tanzimi aşamasında ilgilinin talep ettiği tür veya türlerin yetişme muhiti şartları nedeniyle söz konusu sahada kullanılmasına imkân bulunmaması halinde, ormancılık büroları ilgili ile irtibata geçerek sahada kullanılabilecek türler hakkında bilgi verir. İlgilinin, ormancılık bürolarınca kendisine bildirilen sahaya uygun türlerden bir veya birkaçının kullanılmasına rıza göstermesi halinde uygulama projesi tanzim edilir. Aksi takdirde uygulama projesi düzenlenmeden ilgili adına yapılan saha tahsisi iptal edilir. Bu nedenle yapılan saha tahsisi iptallerinden Bakanlık sorumlu değildir.
Köy tüzel kişiliği saha tahsis işlemi esnasında özel ağaçlandırma yapma talebinden vazgeçerek, öncelik hakkını o köy nüfusuna kayıtlı veya o köyde ikamet eden gerçek veya tüzel kişilere devredebilir. Bu durumda saha tahsis işlemleri kaldığı yerden devam ettirilir.
Köy tüzel kişiliklerine ait özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya uygulama projeleri köy tüzel kişiliklerince ormancılık bürolarına tanzim ettirilebileceği gibi, talepleri halinde il müdürlüklerince de tanzim edilebilir.
İl müdürlüğü, uygulama projesini en geç on beş gün içinde arazide ve büroda inceleyerek uygun bulması halinde onaylar. Onaylı projenin bir nüshasını bilgi için Genel Müdürlüğe göndererek, ilgilisinden noter onaylı taahhüt senedinin ve saha teslim tutanağının il müdürlüğüne teslimini ister.
Özel ormanlarda yapılan özel ağaçlandırma müracaatları için bölge müdürlüğünün uygun görüşlerine istinaden, aynı sahipli arazilerde olduğu gibi işlem yapılır. Uygulama projesinin il müdürlüğünce onayından sonra bölge müdürlüğüne bilgi verilir.
Müracaata konu saha Hazine arazisi ise; il müdürlüğü, ön izin sahibinden Maliye Bakanlığınca verilen ön izne göre, ön izin süresi içinde Genel Müdürlükçe belirlenen tip projeye uygun olarak ormancılık bürolarına tanzim ettirilen özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu veya özel imar-ihya projelerini il müdürlüğüne teslimini ister.
İl müdürlüğü, uygulama projesini en geç on beş gün içinde arazide ve büroda inceler. Uygun bulması halinde projeyi onaylayarak bir nüshasını kesin tahsis veya kiralama işlemi için mal müdürlükleri veya defterdarlıklara, bir nüshasını da bilgi için Genel Müdürlüğe göndererek, ilgilisinden noter onaylı taahhüt senedinin ve saha teslim tutanağının il müdürlüğüne teslimini ister.
Maliye Bakanlığınca, Hazineye ait araziler için kira sözleşmesi veya saha tahsisi onaylı uygulama projesine dayanılarak yapılır.
Müracaata konu saha sahipli arazi ise; il müdürlüğü müracaatçıdan Genel Müdürlük tarafından belirlenen tip projeye uygun olarak ormancılık bürolarınca tanzim edilen özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü veya özel imar-ihya projesinin il müdürlüğüne teslimini ister.
İl müdürlüğü, uygulama projesini en geç on beş gün içinde arazide ve büroda inceleyerek uygun bulması halinde onaylar. Onaylı projenin bir nüshasını bilgi için Genel Müdürlüğe göndererek, ilgilisinden noter onaylı taahhüt senedinin il müdürlüğüne teslimini ister.
Tüm projelerin yatırım giderleri Genel Müdürlük birim fiyatları kullanılarak düzenlenir.
İlgilinin talebi halinde hukuki, idari ve teknik nedenlerle saha tahsislerinde veya projelerde revizyona gidilebilir. Orman alanlarındaki saha tahsis revizyonunu Orman Genel Müdürlüğü, proje revizyonunu ise il müdürlüğü yapar ve onaylar.
Özel ağaçlandırma sahalarının tamamı veya bir bölümü, 6831 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan tesislerin kurulması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri halinde, kamu kurum ve kuruluşlarına Orman Genel Müdürlüğünce tahsis edilebilir. Bu durumda özel ağaçlandırma sahibinin tüm giderleri ve zararları, adına saha tahsisi yapılan kurum veya kuruluş tarafından özel ağaçlandırma sahibine defaten ödenir.
MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 12 Orman alanları ve Hazine arazilerinde tesis edilecek özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarına ait uygulama projesinin onaylandığının ilgilisine tebliğinden sonra;
a) Orman alanlarında saha üzerinde projesine göre boşaltılması gereken orman emvali varsa, altmış gün içinde ilgili orman işletme müdürlüğünce boşaltılarak işletmesince,
b) Hazineye ait arazilerde mahalli Milli Emlak Müdürlüğünce,
saha teslimi yapılır.
MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Saha Büyüklüğü
MADDE 13 Orman alanlarında ve sahipli arazilerde en küçük parçası 0,5 hektardan, Hazine arazilerinde ise 2 hektardan küçük olan yerler özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolu ve özel imar-ihya çalışmalarına konu edilemez. Ancak, Hazine arazilerinden imar planı içinde kalan ve ağaçlandırılacak alan olarak ayrılan sahalarda 2 hektar saha büyüklüğü aranmaz.
Orman alanlarındaki özel ağaçlandırma çalışmalarında saha ile ilgili üst sınır Bakanlıkça belirlenir.
Hazine arazilerinde ise gerçek ve tüzel kişiliklere bir defada en fazla 300 hektar saha için özel ağaçlandırma izni verilebilir.
MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Özel Ağaçlandırma, Özel Erozyon Kontrolü, Özel İmar-İhya ve Özel Fidanlık Tesisinde Uyulacak Esaslar
MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Özel İmar-İhya Tesisinde Uyulacak Esaslar
MADDE 15 İmar-ihya amacıyla talepte bulunanlara; bozuk orman alanlarında, Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde, mevcut kök sistemi itibariyle yeterli yoğunluk ve dağılış aranmaksızın canlandırma kesimi, aşılama, boşlukların uygun türlerle ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli hale dönüştürülmesine izin verilebilir.
MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 16 Sahipli arazilerde ve Hazineden tahsis edilen arazilerde özel orman fidanlığı kurulabilir. Fidanlık kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler; fidanlık kuracakları arazinin mevkiini ve alanını belirttikleri dilekçelerine arazinin harita veya krokisini ekleyerek Hazine arazilerinde valilik veya kaymakamlıklara, sahipli arazilerde ise il müdürlüğüne başvururlar.
Hazine ve sahipli arazilerde müracaattan sonra, özel fidanlık uygulama projesi ormancılık büroları tarafından düzenlenir. İl müdürlüğünce yapılan inceleme sonucunda uygun görülmesi halinde, uygulama projesi il müdürlüğünce onaylanır. Bilgi için birer nüshası Genel Müdürlüğe gönderilir.
Özel orman fidanlıklarının kurulacağı alan büyüklükleri Bakanlıkça belirlenir ve uygun vasıtaların yanı sıra Bakanlık internet sitesinde ilan olunur.�
MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Özel Ağaçlandırma, Özel Erozyon Kontrolü, Özel İmar-İhya ve Özel Fidanlık Sahalarında İnşaa Edilebilecek Tesisler
MADDE 17 Bu Yönetmelik hükümlerine göre tesis edilen sahalarda uygulama projesinde belirtilmek şartıyla;
a) Mülkiyeti Hazineye ait olup imar planı dışında bulunan yerlerde proje sahası yatay alanının % 0,1ine kadar ağaçlandırma, bakım ve koruma amaçlı yapılaşma izni verilebilir. Bu miktar 3000 m²yi geçemez.
b) Sahipli arazilerde proje sahası yatay alanının % 6�sına kadar ağaçlandırma, bakım, koruma ve üretim hizmetlerinde kullanılmak amacıyla ve ağaçlandırma faaliyetlerinin özendirilmesine yönelik sosyal amaçlı yapılaşma izni verilebilir.
c) Orman alanlarında tesis edilen özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya sahalarında; üretim, bakım ve koruma amaçlı konteyner/karavan ile hangar-depo, su deposu, sulama ve yangın havuzu, su isale hattı, su kuyusu, elektrik tesisleri ve B tipi tali orman yolu yapılmasına izin verilebilir.
MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 18 Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel imar-ihya ile özel fidanlık tesis çalışmaları, izin verilen gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilir. Ancak, masrafları kendilerince karşılanmak şartı ile talepleri halinde köy tüzel kişilikleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri ve belediyelerin özel ağaçlandırma uygulamaları il müdürlüğünce yapılır veya yaptırılabilir.
Orman ve Hazine arazilerinde saha tahsisinin/kira sözleşmesinin, sahipli arazilerde ise proje onayının bildirildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde noter onaylı taahhütname ve saha teslim tutanağı il müdürlüğüne teslim edilerek işe başlanır.
Özel ağaçlandırma çalışmalarında mücbir sebepler dışında, onaylı uygulama projesindeki iş programı sürelerine uyulması esastır.
Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tesis edilen sahalarda ilgilisine ait olan faydalanma hakları ipotek edilemez.
İl müdürlüğü mühendislerince tüm sahalar yılda en az bir defa kontrol edilerek, Genel Müdürlükçe belirlenen örnek dispozisyona göre düzenlenecek uygulama izleme cetveli her yıl sonunda Genel Müdürlüğe gönderilir.
Bu Yönetmelik hükümlerine veya taahhüt senedine veya onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara uygun hareket etmediği tespit edilenler, il müdürlüğünce uygun görülen süre sonuna kadar tespit edilen eksikliklerin giderilmesi hususunda yazılı olarak ikaz edilir. İkazın gereğinin, mücbir sebepler dışında verilen süre içinde yerine getirilmesi zorunludur. Bu süre amaç dışı kullanımlarda otuz günü, diğer durumlarda bir yılı geçemez.
Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü, özel fidanlık, özel imar-ihya tesisi çalışmalarına ilişkin teknik esaslar yürürlükteki mevzuata aykırı olamaz.�
MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Özel Ağaçlandırma, Özel Erozyon Kontrolü, Özel İmar-İhya ve Özel Fidanlık İzninin Kaldırılması
MADDE 19 Orman ve Hazine arazilerinde saha tahsisinin/kira sözleşmesinin, sahipli arazilerde ise proje onayının bildirildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde noter onaylı taahhütnameyi ve saha teslim tutanağını il müdürlüğüne teslim etmeyen ve işe başlamayanlar il müdürlüğünce ikaz edilir ve otuz gün ek süre verilir. Bu süre içerisinde de ikazın gereğinin yerine getirmeyenlerin saha tahsisi/kira sözleşmesi ve uygulama projesi iptal edilir.
Onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara uygun hareket etmediği tespit edilenler, il müdürlüğünce uygun görülen süre sonuna kadar tespit edilen eksikliklerin giderilmesi hususunda yazılı olarak ikaz edilir. İkazın gereğinin mücbir sebepler dışında verilen süre içinde yerine getirmeyenlerin saha tahsisi/kira sözleşmesi ve uygulama projesi iptal edilir.
Amaç dışı kullanımın tespit edildiği durumlarda idarece verilen otuz günlük süre sonunda ikazın gereğini yerine getirmeyenlerin saha tahsisi/kira sözleşmesi ve uygulama projesi iptal edilir.
MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin altıncı bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Planlama, Faydalanma, Hibe ve Kredilendirme Esasları, Devir, Sahaların Korunması ve Suçların Takibi
MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 20 Bu Yönetmelik hükümlerine göre ağaçlandırılan sahalar, dispozisyonu Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen, ormancılık bürolarının tanzim edeceği amenajman planına göre işletilir.
Amenajman planına göre elde edilen her türlü orman ürünü ile fidanlıklarda üretilen fidanlar hak sahibi tarafından değerlendirilir.
Gerçek kişilerin ölümü halinde, yararlanma hakkı kanuni mirasçılarına intikal eder. Ancak, mirasçıların bu haktan istifade edebilmeleri, ölen kişinin yükümlülüklerini aynen kabul etmeleri şartına bağlıdır.
MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Hibe ve Kredilendirme Esasları
MADDE 21 Bu Yönetmelik esaslarına göre; özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlıkları için talep halinde, Genel Müdürlükçe yayımlanmış olan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Usul ve Esaslara uygun olarak hibe veya kredi verilebilir.
Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişiliklere, bu Yönetmelik çerçevesinde yapacakları ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve imar-ihya çalışması için talepleri halinde hibe veya kredi yerine, il müdürlüğünce onaylı uygulama projesinde belirtilen sayıda orman ağacı ve ağaççığı fidanı ücretsiz olarak verilebilir.
MADDE 20 Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 23 Bu Yönetmelik hükümlerine göre ağaçlandırılan, erozyon kontrolü ve imar-ihya çalışması yapılan sahalarda işlenen orman suçlarının takibi, 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre yapılır.
Özel ağaçlandırma, özel erozyon kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarına konu sahaların korunması Devletin kontrol ve denetimi altında sahipleri tarafından yapılır.
MADDE 21 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2 29/4/2009 tarihinden önce özel ağaçlandırma, özel imar-ihya, özel erozyon kontrolü ve özel fidanlık sahası olarak tesis edilen yerlerde, 17 nci maddede belirtilen tesislerin yapılmasına proje revizyonu yapılması ve ek taahhütname alınması şartıyla izin verilebilir.Özel Ağaçlandırma hakkında daha fazla bilgi ve Özel Ağaçlandırma Müracatı ve Özel Ağaçlandırma Projesi Yaptırmak için bize ulaşın...

Arif Arslan
Orman Mühendisi

Özar Fidancılık ve Peyzaj

Tel:0536 966 36 09
0506 659 76 96

Adres:Adnan Menderes Mah. Atatürk Cad. Sanayi Kavşağı No:2 Merkez/Osmaniye


Devamını okuyun...>>